خصوصيات معلمان موفق

        ·            متخصص نيمه مستقل

         ·           شناسايي اهداف تدريس به خوبي

         ·           شناسايي محتوا و راهبردهاي تدريس

         ·           صحبت با دانش آموزان در مورد انتظارات خود و دلايل آنها

         ·           بهره گيري متخصصانه از مواد آموزشي موجود

         ·            اختصاص اكثر وقت خود به غني سازي و توضيح محتوا

      ·              شناخت خصوصيات دانش آموزان و انطباق روش تدريس خود با اين خصوصيات

         ·           دريافت مداوم پسخوراند از فهم دانش آموزان

   ·              توجه به احتمال عدم درك دانش آموران از دانش اكتسابي گذشته

         ·           درهم آميختن مفاهيم درسي

         ·            مسئوليت پذيري در مورد نتايج عملكرد تمام دانش آموزان

         ·           آموزش راهبردهاي فراشناختي

         ·           فكور بودن و دقيق بودن در مورد اقدامات خود

         ·           توجه به اهداف شناختي سطح پايين و بالابرچسب‌ها: خصوصيات معلمان موفق

چهارشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۲ | 22:20 | سرگروه |
مطالب جديد تر